Permohonan Ujian Komprehensif

Permohonan Ujian Komprehensif

Kepada Yth.:

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

melalui

Ketua Jurusan

Pendidikan Agama Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di-

Cirebon.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ......................................................................

NIM/Smester : .......................................................................

IPK : ............. ( .................................................... )

Tempat, tanggal lahir : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

HP/Tilpon : .......................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan Ujian Komprehensif Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dosen Penguji:

1. Materi MKDU ................................................................

2. Materi MKDK ................................................................

3. Materi MKK ................................................................

Demikian, atas persetujuan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Cirebon, ...............................

Menyetujui: Mahasiswa,

Ketua Jurusan,

................................... .....................................

NIP. ................................ NIM.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah,

..................................................

Catatan;

Diajukan oleh mahasiswa setelah selesai (lulus) mata kuliah lebih dari 75 % dengan menunjukkan Transkrip Nilai (Asli) yang ditandai tangani oleh Ketua Jurusan dan Dekan.

*) Dosen Penguji ditentukan oleh Jurusan

Jurusan PAI IAIN Cirebon 2010

0 Response to "Permohonan Ujian Komprehensif"

Posting Komentar